De dienst “iASSET” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf iASSET B.V. Aan het gebruik van “iASSET” zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door “iASSET” te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door iASSET B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Deze dienst is alleen voor u bestemd. U mag derden nadrukkelijk geen toegang geven tot uw account of via uw account toegankelijke reservekopieën. Met “iASSET” kunt u reservekopieën (backups) maken van gegevens en bestanden.

1.2 Om “iASSET” te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren bij iASSET B.V.

1.3 De toegang tot uw account is afgeschermd voor onbevoegden door middel van een gebruikersnaam, wachtwoord en domein. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. iASSET B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij iASSET B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. Voor vragen over het gebruik van de inloggegeven, kan contact worden opgenomen met iASSET B.V. via helpdesk@iasset.nl

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden “iASSET” te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden “iASSET” te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen dan uzelf toegang te geven tot de opgeslagen bestanden. Dit verbod geldt niet voor collega's.

2.3 Indien iASSET B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag iASSET B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van iASSET B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van iASSET B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is iASSET B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 iASSET B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 iASSET B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Voor hosting up-time heeft iASSET B.V. een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. Deze SLA is beschikbaar via https://www.iasset.nl/downloads/.

3.2 iASSET B.V. onderhoudt “iASSET” actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal iASSET B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 iASSET B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van “iASSET” aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist iASSET B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. iASSET B.V. houdt wijzigingen bij in een versie-bestand. Deze is continue opvraagbaar. Feedback en suggesties kunnen kenbaar gemaakt worden via het gebruikersoverleg “iASSET” of via helpdesk@iasset.nl

3.4 Voor vragen over het gebruik van de dienst, of voor het melden van eventuele bugs in de software kan contact worden opgenomen met iASSET B.V. per email helpdesk@iasset.nl of telefonisch via 0341 - 760 799. Telefonisch is de helpdesk bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.

3.5 iASSET B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of services van derden, voor koppelingen in websites of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites of services van derden. iASSET B.V. biedt deze koppelingen en toegang tot websites en services van derden alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een koppeling of toegang houdt niet in dat iASSET B.V. de websites of services van derden onderschrijft.

3.6 Voor wat betreft de opslag van bestanden in het archief geldt een datalimiet van 5 gigabyte (5000 MB). Dit houdt in dat de gebruiker op de server van iASSET B.V. ruimte heeft om 5 gigabyte aan foto's en andere bestanden op te slaan en online beschikbaar te stellen. Indien de 5 gigabyte door de gebruiker wordt overschreden worden de jaarlijkse kosten verhoogd. Deze kosten kunnen worden uitgerekend op: https://www.iasset.nl/bereken-uw-gebruikerskosten/.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst “iASSET”, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen in de applicatie is het intellectueel eigendom van iASSET B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van iASSET B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). iASSET B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst “iASSET”, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Nimmer zal deze informatie naar derden gestuurd worden. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar iASSET B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 iASSET B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via “iASSET”, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of iASSET B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal iASSET B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van “iASSET” is, naast een vergoeding voor het inrichten van een domein, een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. Deze vergoedingen vindt u op: https://www.iasset.nl/bereken-uw-gebruikerskosten/ 5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van iASSET B.V. na ontvangst van de factuur.

5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Beveiliging en continuïteit

6.1 De login is beveiligd met een gebruikersnaam, persoonsgebonden wachtwoord en een domeinnaam. De gebruikergegevens worden middels Hash encryptie opgeslagen.

6.2 De invoervelden zijn met een script beveiligd zodat er geen script/document gemaakt kan worden naar de database.

6.3 Dataverkeer tussen de gebruiker en de server is middels SSL beveiligd.

6.4 De database tabellen zijn beveiligd op SQL niveau.

6.5 “iASSET” zal niet langer dan 24 uur niet beschikbaar zijn per gebeurtenis.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van iASSET B.V. en haar partners waarmee zij partnerovereenkomsten heeft afgesloten, beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de jaarlijkse vergoeding, voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

7.2 iASSET B.V. en haar partners waarmee zij partnerovereenkomsten heeft gesloten zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen een maand na ontdekking schriftelijk bij iASSET B.V. meldt.

7.4 In geval van overmacht is iASSET B.V. en haar partners waarmee zij partnerovereenkomsten heeft gesloten nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een jaar.

8.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als gebruiker de overeenkomst aangaat, kunt u steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie kalendermaanden, gerekend vanaf het moment van opzegging.

8.3 U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

9.1 iASSET B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe kalenderjaar aanpassen.

9.2 iASSET B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding schriftelijk aankondigen zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met “iASSET” worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin iASSET B.V. gevestigd is.

10.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door iASSET B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6 iASSET B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.